วิทย์ม.ต้น: หัดไพธอน (REPL, Operator, Int, Float, String, Variable), ฝึก Scratch (Bouncing Ball)

วันนี้เราคุยกันเรื่องเหล่านี้ครับ:

1. คลาสรุ่นพี่ เรียน Python จากหนังสือฟรีบนเว็บชื่อ Automate the Boring Stuff with Python โดยเขียนโปรแกรมใน Mu-Editor เราคุยกันเรื่อง REPL (Read-Evaluate-Print-Loop) สำหรับทดลองพิมพ์คำสั่งต่างๆให้ Python คำนวณให้, คุยเรื่อง operator พวก +, -, *, **, /, //, % กัน, เรื่อง data types พวก int, float, string, เรื่องเครื่องหมายโควท (quotation marks) เพื่อสร้าง string ด้วย ‘, “, ”’, “”” ในสถานการณ์ต่างๆ, รู้จักตัวแปร (variable)

การบ้านคือไปอ่านและพิมพ์ตาม Chapter 2 ต่อครับ

2. คลาสรุ่นน้องหัด Scratch กันต่อ เด็กๆรู้จักตำแหน่ง X-Y (Coordinate System) ตามหน้านี้ ผมให้เด็กๆพยายามขยับตัวละครเป็นเส้นตรงแล้วเมื่อชนขอบก็ให้กระเด้ง พอทำได้ก็ให้โจทย์ต่อว่ากระเด้งแล้วความเร็วลดลงด้วย

หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ (โปรแกรมอยู่ที่ https://scratch.mit.edu/projects/429227501/):

โจทย์ต่อมาเราพยายามทำให้ลูกบอลตกลงพื้นแล้วกระเด้ง ผมเลยสอนเด็กๆเรื่องของตกด้วยความเร่งคงที่ (ความเร่ง = ค่า g) คือถ้าเราสร้างตัวแปรเหล่านี้

t = เวลาในการตกและกระเด้งแต่ละรอบ
g = ความเร่งจากแรงโน้มถ่วง
v0 = ความเร็วต้นในแนวดิ่งของลูกบอล
y0 = ความสูงเริ่มต้นของลูกบอล
v(t)= ความเร็วในแนวดิ่งของลูกบอลที่เวลา t
y(t) = ความสูงของลูกบอลที่เวลา t

แล้วเราสามารถคำนวณ v(t) และ y(t) ได้ดังนี้:

v(t) = v0 + g t
y(t) = y0 + v0 t + 1/2 g t^2

หน้าตาโปรแกรมเป็นประมาณนี้ครับ (โปรแกรมอยู่ที่ https://scratch.mit.edu/projects/429234815):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.